تصور و ذهنیت مردم از کشورهای خارجی ، عمدتا بر گرفته از وسایل ارتباط جمعی ، به ویژه تلویزیون و آن هم اخبار خارجی این رسانه است بیش تر مردم معمولا از پنجره ای که اخبار خارجی به سوی سایر کشورها می گشاید ، دنیا را نظاره می کنند و می شناسند . اخبار خارجی نیز در هر کشور تابعی از سیاست خارجی است و بازتاب بیش تر رویداد های خارجی همراه با جهت گیری صورت می پذیرد ، بدین معنی که رویداد کشورهایی که دوست تلقی شوند با جهت گیری مثبت و رویداد کشورهایی که دشمن و مخالف تلقی می شوند ، با جهت گیری منفی پخش می شود و ما کم تر شاهد انعکاس بی طرفانه رویدادهای خارجی هستیم در پژوهش حاضر ، اخبار خارجی سیمای جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل محتوا از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخش های خبری خارجی سیما ، از کشورهای هم پیمان معمولا رویدادهایی را که خبر مثبت دارند و نشانه ثبات این کشورهاست ، انتخاب و توام با جهت گیری مثبت ارائه می کنند و از کشورهایی که مخالف و دشمن تلقی می شوند ، غالبا رویدادهای منفی که نشانه بی ثباتی است . ، انخاب و توام با جهت گیری منفی پخش می شود . بازتاب طولانی چنین شیوه ای در گزینش و ارائه رویدادهای خارجی ، تصویری مثبت از کشورهای هم پیمان و تصویری منفی از کشورهای مخالف در ذهنیت مخاطبان ایجاد می کند بنابراین ، تصویری که مخاطبان از کشورهای خارجی در ذهن دارند ، مخدوش است و با واقعیت فاصله دارد.
کد نوشتار : 83353