مقاله حاضر خلاصه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده است که در آن ، اخبار شبکه اول سیما به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی پژوهش ، شناخت ساختار و شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی به لحاظ رعایت بی طرفی یا جانبداری در ارائه اخبار است. در این پژوهش ، به منظور رئیس بخش خبری ساعت 21 سیما و به طور عام تر ، سیستم اطلاع رسانی صدا و سیما ، هم از نظریه های علوم ارتباطات بهره گیری شده است هم از نظریه های علوم سیاسی . در عصر حاضر ، تصور مخاطبان از واقعیات بی واسطه شکل نمی گیرد . وسایل ارتباط جمعی و به ویژه تلویزیون در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند. در فرایند انتقال اخبارو اطلاعات ، تاثیر عوامل بی شماری باعث تحریف رویداد ها می شود . از این رو ، مشاهده می کنیم که در بیش تر مواقع از یک رویداد واحد ، گزارش ها متفاوت و گاه ضد و نقیضی ارائه می شود . آن چه بیش از سایر عوامل ، به تحریف واقعیات منجر می شود ، جهت گیری و عدم بی طرفی در فرایند گزینش و ارائه اخبار است. بی جهت نیست که بسیاری از اندیشه گران ارتباطات ، بی طرفی را اسطوره می دانند.
نمایه ها:
اخبار | 
کد نوشتار : 83344