در این تحقیق اثر نفوذپذیری بستر ساحل، بر بالاروی موج از ساحل و نیز شمای اویلری خطوط جریان و مسیر حرکت ذرات شاره درون بستر نفوذپذیر با استفاده از روش آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایش ها با استفاده از تابش امواج به ساحل مصنوعی نفوذپذیر در آزمایشگاه هیدرولیک دریای مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری انجام شده است. همانطور که می دانیم خصوصیات کلی جریان به نوع ساختار (نفوذپذیری) بستر بستگی دارد. بر حسب این ساختار، سه پارامتر تنش برشی بستر، پروفیل سرعت و مولفه سرعت های تراوشی نوسانی ‏‎(W)‎‏ درون بستر تغییر می کنند. هنگامی که شاره در اثر افزایش هد به درون بستر نفوذ می کند ‏‎(W<0)‎‏ در اصطلاح درون بستر مکش ایجاد می شود. در این حالت خطوط جریان به بستر نزدیک تر می شود و متوسط سرعت در نزدیک بستر بیشتر و تنش روی بستر تا 5/2 برابر افزایش می یابد. در اثر کاهش هد، شاره از درون بستر به بیرون تراوش می کند ‏‎(W>0)‎‏ و در اصطلاح از درون بستر به سمت شاره جوشش ایجاد می شود. در این حالت خطوط جریان از بستر دور می شود و متوسط سرعت در نزدیک بستر کاهش می یابد و از تنش روی بستر تا 70 درصد کاسته می شود. برای بررسی تاثیر ساختار (نفوذپذیری) ساحل روی بالاروی، از 5 موج منظم در محدوده تیزی ‏‎(S0)‎ 0/015 تا 05/0 در آب عمیق استفاده شده است. میزان بالاروی امواج با استفاده دریابه های ارتفاع سنج موج که به صورت مایل روی شیب ثابت (4:1) ساحل مصنوعی نصب شده بودند، ثبت و اندازه گیری شده است. با استفاده از دوربین فیلمبرداری در زیر آب و درون بستر و با تزریق رنگ به درون بستر، خطوط جریان و مسیر حرکت ذرات شاره در سه نفوذپذیری متفاوت رسم شده است. همچنین سرعت جریان درون بستر در دو نقطه نزدیک سطح بستر و عمق بستر محاسبه شده است. با معرفی سرعت تراوشی نسبی بدون بعد ‏‎V=W/U‎‏ نشان داده شده است که در یک تناوب خاص، با افزایش ‏‎Vs‎‏ در حالت مکش، مقدار تنش وارد بر بستر افزایش و با افزایش سرعت نسبی ‏‎Vi‎‏ در حالت جوشش، مقدار تنش وارد بر بستر کاهش می یابد.
کد نوشتار : 81677