در شماره های قبل در خصوص تولید اسیدگلوتامیک به روش بیولوژیکی، با استفاده از محیط کشت ملاس نیشکر اشاره شد و طی آن مشخصات فیزیکی، شیمیایی، خواص و روشهای تولید این ماده مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجایی که این اسید آمینه به عنوان یکی از مهمترین اسیدها در رژیم غذایی انسان مورد استفاده قرار می گیرند و در فرآیندهای غذایی، دارویی و بهداشتی نیز کاربری فراوانی دارد، از جهات مختلف مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است و در شماره های آتی مجله مطالبی در این خصوص به نظر خوانندگان خواهد رسید. در صورتی که عوامل موثر در فرایند تولید مانند غلظت اکسیژن، یون آمونیوم، فسفات و ... به طور دقیق تحت کنترل قرار نگیرند. ممکن است به جای تولید این ماده، مواد دیگری که از نظر فرمولی ترکیب بسیار نزدیکی با اسید گلوتامیک دارند تولید شوند و یا اینکه اسید تولیدی به صورت درون سلولی باقی بماند. در مقاله حاضر سازوکار تولید اسیدگلوتامیک، تاثیر عوامل مختلف روی میزان بازدهی تولید آن و همچنین عوامل متعددی که بر تولید و خروج این اسید از سلول به محیط تخمیر موثرند. مورد بحث قرار می گیرد.
کد نوشتار : 80091