برای درمان زخم قرنیه قارچی (کراتومایکوزیس ) از زمان شناسایی (1879) تا کنون روش های زیادی ارائه شده ولی هنوز درمان موفقی وجود ندارد . در این مقاله مروری که چکیده مطالعات بسیاری در این زمینه است ضمن طرح مشکل ، تشخیص و شناخت عوامل بیماری و ارائه نتایج تحقیقات انجام شده در ایران و کشورهای خارجی ؛ روش های متداول در درمان زخم قرنیه قارچی معرفی شده است.
کد نوشتار : 81065