انقلابی در حوزه مراقبت سلامت در حال شکل گیری است. مفهوم «کیفیت مراقبت» که نگرانی عمده ای در دهه 1990 بود، به گونه ای دیگر در حال ورود به هزاره جدید است و سرعت ورود آن، با اصلاحات صورت گرفته در مراقبت سلامت در بسیاری از کشورها، فزونی یافته است. ارایه مراقبت سلامت با کیفیت در محدوده منابع موجود، یک اقدام چالش زا است. به هر حال، حتی در محیطی با منابع محدود نیز شیوه هایی موجود است که می توان به وسیله آنها، کیفیت مراقبت را به صورت منظم پایش نمود (از طریق جمع آوری و تحلیل مجموعه ای بنیادی و اصلی از شاخص های سلامت) و بنابراین زمینه را برای ارتقاء آماده ساخت. مقاله حاضر، راهنمایی جهت ارایه رویکردی نظام مند به اجرای (نظام) پایش کیفیت در یک بیمارستان خواهد بود. پایش کیفیت تنها یک جزء از یک رویکرد گسترده و جامع به ارتقای کیفیت مراقبت سلامت است. برخی اجزای این رویکرد عبارتند از: ارایه بازخورد ]فیدبک[ به کارکنان مراقبت سلامت، آموزش و پشتیبانی از کارکنان جهت صورت دادن ارتقاها و بهبودهای منجر به مراقبت با کیفیت و طراحی راه حل هایی برای پرکردن خلأها و کمبودهای مشخص شده در امر کیفیت. تمرکز اصلی این مقاله بر سنجش و تحلیل فرایندها است تا بر افراد. هدف پایش، پیدا کردن مقصر برای پیامدهای بد نیست. بسیار رخ می دهد که افراد، مسوول نظام ها و فرایندهای دارای طراحی ضعیف شناخته می شوند. برای ایجاد اعتماد و دخیل نمودن کارکنان در پایش کیفیت، باید تأکید بر ارتقای فرایندها صورت گیرد. مشارکت دادن مدیران و ارایه کنندگان مراقبت سلامت در امر طراحی فرایند پایش و پذیرفتن تولیت، برای تأسیس، اجرا و استفاده از یک نظام اثر بخش که منجر به بهبود مراقبت سلامت می شود، حیاتی است.
کد نوشتار : 78731