استفاده گسترده از تصویربرداری های شکمی باعث افزایش کشف تومورهای آدرنال شده است. به دلیل اهمیت این توده ها و نیز دستیابی به رویکردی بهینه برای درمان‏‎‎‏، اختلاف نظرهایی در ارتباط با ارزیابی بیشتر و درمان پدید آمده است. صاحب نظران، مقالاتی را که مربوط به ارزیابی و سامان بخشی این توده ها خصوصا در تومورهایی که به طور اتفاقی کشف می شوند ‏‎(incidentalomas)‎‏، مورد بازبینی قرار دادند. آنها براساس تجارب علمی شان، الگوریتمی را برای تشخیص، ارزیابی و سامان بخشی تودهای آدرنال پیشنهاد کردند تا بدین وسیله بتوان این توده ها را درمان نمود. ظاهر بیمار و شرح حال بالینی باید چگونگی انجام بررسی های بیوشیمیایی را مشخص کند؛ به یاد داشته باشیم که باید وجود فئوکروموسیتوما رد شود. بررسی های پرتوشناختی با ‏‎CT‎‏ یا ‏‎MRI‎‏ معیارهای مفیدی را برای شناسایی ضایعات بدخیم فراهم می آورند. در مورد توده هایی که قطری بیش از ‏‎5cm‎‏ دارند یا مشکوک به بدخیمی هستند، انجام جراحی توصیه می شود. در مواردی که شک به سایر بدخیمی های خارج آدرنالی وجود دارد، پس از رد نمودن فئوکروموسیتوم می توان از بیوپسی آسپیراسیونی با سوزن نازک استفاده نمود. تحلیل دقیق هر توده آدرنالی ضروری است تا به نحوی موثر از بروز مشکلات بالقوه اجتناب شود. ایجاد راهکارهای سامان بخشی بیماران دچار توده های آدرنال، ضرورت دارد.
کد نوشتار : 77981