تضمین سلامت کیفی آب در نقطه ی مصرف منطبق با استانداردها و ضابطه های ملی، یکی از تعهدها و وظایف شرکت های آب و فاضلاب به عنوان متولی قانونی توزیع آب شهری و روستایی است. با استقرار و نهادینه ساختن واحدهای کنترل کیفی و توسعه ی شبکه ی آزمایشگاهی شرکت های آب و فاضلاب که تعداد آن ها در پایان سال 1380 به 248 واحد رسیده است؛ شاخص های سلامت کیفی آب شهری بهبود قابل ملاحظه یی یافت، به گونه یی که در مقطع زمانی یاد شده، مطلوبیت کلر باقی مانده ی آزاد در شبکه های آب شهری در 3/96 درصد و فقدان باکتری شاخص اشریشیاکلی گرماپای در 4/97 درصد از نمونه های مورد آزمون تایید شده است. متعاقب این دستاورد سترگ متناسب با نیازهای حال و آینده افق های نوینی فراروی واحدهای کنترل کیفی گشوده شده است. شبکه های توزیع آب یکی از مهمترین و در عین حال بزرگترین تاسیسات زیربنایی شهری است که به دلیل های گوناگون نزول کیفیت آب را در حلقه ی انتقال آن از منابع تامین تا مبادی مصرف سبب می شوند. مطالعه ی محققان نشان می دهد که آلودگی آب در خطوط آب رسانی با سهمی معادل 29 درصد مقام اول را در علت شیوع بیماری های زایش از آب دارا است. به همین سبب کنترل تغییرات کیفی آب در شبکه های توزیع و برنامه ریزی و نظارت بر شست و شوی آن ها، با بهره گیری از شاخص های نوین و کارآمدتر، اولین گام در گسترش و نهادینه ساختن سرفصل کنترل فرایند در مجموعه ی واحدهای کنترل کیفی است که با راه اندازی آزمون شمارش جمعیت میکروبی (HPC) آغاز و با معرفی شاخص های دیگر استمرار خواهد یافت.
کد نوشتار : 78533