به منظور تعیین ضرایب هضم و انرژی قابل هضم سه ماده غذایی باگاس، باگاس غنی شده (با اوره) و یونجه، و تأثیر غنی سازی در ارزش غذایی باگاس از 18 رأس گوسفند نر بالغ در 3 تیمار و 6 بلوک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده گردید. تغذیه دامها به صورت اختیاری انجام شد و با جمع آوری مدفوع قابلیت هضم باگاس تعیین گردید. نتایج نشان می دهند که باگاس دارای پروتئین خام پایین (59/1) و ضریب هضم پروتئین منفی می باشد که در اثر غنی سازی، پروتئین آن بیش از سه برابر (21/6 درصد) ارزش یافته و ضریب هضم پروتئین آن از 27/58- به 28/31+ درصد رسید. همچنین درصد فیبر خام باگاس (16/47 درصد) بالاتر از باگاس غنی شده و یونجه بود (37 و9/37) و درصد ضریب هضم الیاف خام آن، پایین تر از باگاس غنی شده و یونجه می باشد و نیز ضریب هضم الیاف خام باگاس غنی شده برتری معنی داری را نسبت به یونجه نشان داد. در نتایج حاصل، کلیه ضرائب هضم و انرژی قابل هضم بین باگاس و باگاس غنی شده (به استثنای ضریب هضم چربی) دارای اختلاف معنی داری می باشند (01/0 .(P< بطور کلی می توان بیان نمود که ارزش غذایی و ضرایب هضم مواد مغذی و انرژی قابل هضم باگاس پس از غنی سازی افزایش قابل ملاحظه ای یافته و تغییرات اساسی پیدا نموده است.
کد نوشتار : 77220