با توجه به اهمیت اطلاع از وضعیت آموزش دوره دستیاری چشم پزشکی و عدم اطلاع از وضعیت آن در حال حاضر، این تحقیق به منظور تعیین وضعیت آموزش دستیاری و تغییرات آن طی سالهای 1373 و 1377 از دستیاران و فارغ التحصیلان چشم پزشکی شرکت کننده در چهارمین و هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی کشور انجام گرفت. تحقیق به روش توصیفی در دو مقطع صورت پذیرفته و پرسش نامه ای بین کلیه شرکت کنندگان اعم از دستیار و یا متخصص چشم پزشکی توزیع گردید و پاسخ آنها در مورد وضعیت آموزشی دوره دستیاری شامل محل آموزش، آموزش نظری، برگزاری Journal club ، کمیت و کیفیت آنها، آموزش در درمانگاه، آموزش در اتاق عمل و نیز خصوصیات فردی پزشکان بررسی و ثبت گردید و در صورتی که سوال مشابه در دو دوره بررسی وجود داشت با هم مقایسه شد. در سال 1373، 196 نفر و در سال 1377، 332 نفر دارای پرسش نامه کامل بودند. فعالیت پژوهشی چشم پزشکان در فاصله دو بررسی 7/4 برابر افزایش یافته و آموزش نظری از 1 تا 4 ساعت در هفته، آموزش در درمانگاه از یک روز تا بیش از 3 روز در هفته، شروع عمل جراحی از 6 ماه اول دستیاری تا 6 ماه چهارم متغیر و شروع عمل جراحی در سال 1377 دیرتر از سال 1373 بود. وضعیت آموزش دوره دستیاری چشم پزشکی بسیار متفاوت و بر حسب سلیقه انجام می گیرد. تحقیقات بیشتر برای علل آن و اقدامات لازم برای یکنواختی به منظور ارتقاء وضعیت آموزش توصیه می شود.
کد نوشتار : 76431