بررسی متون حاضر و تجربیات کارشناسان بازیابی اطلاعات بیانگر این است که معمولاً عواملی بر استفاده و کاوش از بانک های اطلاعاتی بر روی لوح های فشرده نوری تاثیر گذار هستند. در این باره، تحقیقی بر روی نظرات دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف بررسی نظرات و عملکرد آنان انجام شد. نتایج نشان داد که، از نظر آزمودنی ها، دست کم 15 عامل در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی بر روی لوح فشرده نوری تاثیر دارند که 6 عامل شخصی است و مابقی ناشی از محیط پیرامون است. مقایسه نتایج بخش عملی با نتایج حاصل از سنجش نگرش ها، نشان می دهد که در مجموع، میان نگرش کاربران با عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد اما، به طور خاص، آزمون های آماری بیانگر این است که قوی ترین رابطه، میان عملکرد و عاملی به نام «آشنایی با عملکرد های بولی» وجود دارد.
کد نوشتار : 78590