کاربرد روشهای ثقلی در پر عیارسازی کانسنگ کم عیار منگنز ونارج در جار دیگری آورده شده است. مقاله حاضر به ارائه و بررسی نتایج حاصل از فلوتاسیون نرمه های منگنز و کاربرد روش ترکیبی مغناطیسی فلوتاسیون، به منظور پر عیارسازی بخش ابعادی 150- میکرون کانه کم عیار ونارج اختصاص یافته است. نتایج آزمایشهای فلوتاسیون مستقیم و معکوس و با استفاده از داروهای شیمیایی مختلف نشان داد، که پر عیارسازی ذرات نرمه کانسنگهای منگنز به روش فلوتاسیون، در شرایط متداول از نظر غلظت کلکتور و دمای محیط امکانپذیر نیست و این امر غیر اقتصادی بودن این روش را محتمل می سازد. در این تحقیق با انجام ترکیب روشهای فلوتاسیون مستقیم و جدایش مغناطیسی مواد ریزتر از 150 میکرون با کیفیت %36/8=Mn، %11/34=SiO2 و %05/23= Fe2O3 ، محصولی با 78/26 درصد منگنز، 64/11 درصد سیلیس و 37/20 درصد اکسید آهن و بازیابی حدود 56 درصد بدست آمد. نرمه گیری نمونه متوسط در ابعاد 10 الی 15 میکرون قبل از انجام آزمایشها بهبود راندمان عملیات و افزایش کیفیت محصول را به دنبال داشت.
کد نوشتار : 76475