در این مقاله ‏‎‎‏، موضوع قیمت گذاری آب شهر یزد با استفاده از روش برنامه ریزی خطی مورد بحث قرار گرفته است. در این مدل قیمت گذاری سعی شده تا با در نظر گرفتن محدودیت های متنوع و واقعی و همچنین تامین عدالت لازم در قیمت گذاری، حداکثر درآمد کسب گردد. با استفاده از مدل مورد نظر درصد افزایش قیمت برای کلیه طبقات خانگی و غیرخانگی شهر یزد در سال 1380 پیشنهاد داده شد. در این مدل پنج دسته محدودیت مختلف و مقدار مصرف طبقات خانگی وغیرخانگی و همچنین نرخ آب بهای مصوب سال 1379 شهر یزد در نظر گرفته شد. در نهایت برای طبقه خانگی، در محدوده ی 5 تا 10 مترمکعب درصد افزایش قیمت 5 درصد، پیشنهاد شد و درصد افزایش در بقیه محدوده های طبقه خانگی 3/5 درصد به دست آمد.
کد نوشتار : 77707