در این مقاله روشهای برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه ‏‎Preventive Maintaenance‎‏، برنامه ریزی پیشبینانه ‏‎Predicitive Maintence‎‏ و برنامه ریزی کنشگرایانه ‏‎PRo-Active Maintenance‎‏معرفی می شوند و پس از آن انتظاراتی که مجریان هر یک از روشها می توانند از آنها داشته باشند بررسی شده و در پایان روش مناسبتر جهت اجرا پیشنهاد می گردد.همچنین مثالهایی از اثر بخشی اجرای برنامه ریزی در صنایع مختلف جهت ارزیابی اجرای برنامه ریزی در انتهای مطلب ذکر شده است.
کد نوشتار : 77516