واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز، زائیده یادگیری است و انسان بیشتر شایستگی های خود را از طریق یادگیری به دست می آورد. از طریق یادگیری ، رشد فکری پیدا می کند و توانائی های ذهنی او فعلیت می یابند. بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که همه پیشرفت های بشر در نتیجه یادگیری به دست می آید. یکی از عوامل موثر در یادگیری میان دانشجویان و دانش آموزان ، رویکردهای یادگیری آنان است و افراد به تناسب تفاوتهای فردی خود، از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند.در این پژوهش ، رویکردهای مختلف یادگیری در بین دانشجویان کارشناسی روزانه دانشگاه تبریز و رابطه آنها با مولفه های پیشرفت تحصیلی وادراک از محیط آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته است.
کد نوشتار : 42353