همه گیرشناسی بیماریهای روانی نقش مهمی در شناخت وضعیت موجود بهداشت روان جامعه و برآورد امکانات مورد نیاز آن در هر مقطع زمانی دارد. در این بازنگری با نگاهی به برخی از پژوهشهای انجام شده در زمینه همه گیرشناسی بیماریهای روانی در جهان، یافته های پژوهشی 29 بررسی انجام شده در ایران بازبینی شده و به چند ابزار به کار گرفته شده در پژوهشهای همه گیر شناسی اشاره شده است. این بازنگری نشان داد که شیوع اختلالهای روانی در بررسیهای مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است. در این بررسیها که با به کارگیری ابزار مختلف و روشهای پژوهشی متفاوت انجام شده و بر روی جمعیت های گوناگون با شرایط اقتصادی- اجتماعی مختلف اجرا گردیده، میزان شیوع اختلالهای روانی را در جمعیت های مورد بررسی از 8% تا 53% در نوسان نشان داده اند. شاید بتوان شیوع مقطعی قابل قبول را بین 18 تا 23% جمعیت عمومی دانست که رقمی بالاتر از کشورهای غربی است. شیوع بیشتر اختلالهای روانی در زنان که گاهی به 2 تا 3 برابر میزان شیوع آن در مردان است از نکات مهم مورد اشاره در بررسیها بوده است. در پایان برخی مشکلات روش شناختی در پژوهشهای همه گیرشناسی بیماریهای روانی بر شمرده شده است.
کد نوشتار : 75231