کم خونی یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در زنان در سنین باروری بویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردد. جهت بررسی وسعت این مشکل مطالعه ای بر روی 1048 نفر از زنان در سنین 49-15 ساله غیرباردار و غیرشیرده شهرستان مرند صورت گرفت. این مطالعه مرحله اول طرح تحقیقاتی " ارزیابی روشهای مداخله ایی جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن در زنان 49-15 ساله شهرستان مرند" را با هدف غربالگری کم خونی تشکیل می دهد. شیوع کم خونی، کم خونی میکروسیتیک و ماکروسیتیک با استفاده هموگلوبین، هماتوکریت و MCV میزان شیوع انواع کم خونی محاسبه گردید و داده ها با استفاده از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمونهای X2 و t-student مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که 7 % زنان با توجه به شاخص هموگلوبین از کم خونی رنج می برند. بر اساس میزان MCV، 3/11 % کم خونی میکروسیتیک و 39/2% کم خونی ماکروسیتیک مشاهده شد. کم خونی میکروسیتیک در منطقه شهری بیش از روستایی و در زنان بالای 40 سال بیش از سایر گروههای سنی بود. یافته های این مطالعه حاکی از خفیف بودن مشکل کم خونی در منطقه بوده ولی کم خونی فقر آهن و کمبود آهن احتمالاً در نسبت بیشتری از جامعه مورد مطالعه وجود دارد.
کد نوشتار : 74693