جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه نظری نقاط شهری استان قم که تعداد آنها بالغ بر 48000 نفر بوده و در 101 واحد آموزشی روزانه (سال تحصیلی 79- 78) مشغول به تحصیل بوده اند. از این جمعیت، تعداد 750 دانش آموز پسر و دختر در 22 واحد آموزشی، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان گروه نمونه، انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده پرسشنامه جمع آوری گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان تعلیم و تربیت تعیین گردید و پایایی آن از طریق روش بازآزمایی (تطبیق اطلاعات ارائه شده از سوی نمونه معرف با اطلاعات جمع آوری شده از سریق مشاهده مستقیم) معین شد. برای توصیف اطلاعات از جدولهای فراوانی، نمودارها و شاخصهای آماری نظیر میانگین، واریانس، انحراف معیار و ... استفاده شده است و در مرحله تحلیل داده ها با توجه به شرایط گروه ها، استقلال و وابستگی داده ها، مقیاس اندازه گیری و ... از روشهای استنباط آماری نظیر تحلیل واریانس یک متغیری و دو متغیری، آزمون تعقیبی توکی و آزمون کا- اسکوئر استفاده شده است.
کد نوشتار : 72128