هدف از این تحقیق؛ بررسی روش های تمرینی کل، جز و تعیین روش برتر از حیث میزان و سرعت یادگیر در شنای قورباغه است. به این منظور چهل نر آزمودنی ی با دامنه سنی (30-25) سال به دو گروه 20 نفری ‏‎A‎‏و ‏‎B‎‏ تقسیم شدند (40=‏‎F‎‏) گروه ‏‎A‎‏ به روش تمرین (کل) و گروه ‏‎B‎‏ به روش تمرین (جزئ) به مدت چهارده جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. برای همسان سازی افراد گروه ها، قابلیت های شناوری (وزن، سن، درصد چربی زیر پوست و نسبت طول دست ها به قد) اندازه گیری شد. اختلاف معنی ‌داری در میانگین قابلیت های بین دو گروه مشاهده نشد برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون تی - استیودنت در گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق آزمون یادداری که پس از 7 هفته و 14 جلسه تمرین برگزار شد، اختلاف معنی داری را بین پیشرفت یادگیری در گروه ‏‎A‎‏ نسبت به گروه ‏‎B‎‏ نشان داد. نتایج درباره تفاوت اثر بخشی شیوه های آموزش مهارت بحث کرده است.
نمایه ها:
آموزش | 
شنا | 
ورزش | 
کد نوشتار : 70965