این پژوهش با روش تحلیل استنادی، ماخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی در دو گرایش برنامه ریزی و مدیریت آموزشی رامورد مطالعه قرار داده است. به عبارت دقیق تر الگوی رفتار علمی دانشجویان و گرایش مزبور در دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان در سال های 1374-1376 در چگونگی استفاده از منابع علمی بررسی شده است. در 38 پایان نامه 2242 استناد وجود دارد. بالاترین میزان استناد یعنی 69/75 درصد به کتابها اختصاص دارد و 38/82 درصد از استناد ها به زبان فارسی است. پربسامدترین منبع، فصلنامه تعلیم و تربیت است. بیشترین بسامد در منایع فارسی مربوط به سال 1373، و در منابع لاتین مربوط به سال 1990 است. میانگین کل استناد 59 منبع در هر پایان نامه است.
کد نوشتار : 69645