آموزش به مراجعان اندشه جدیدی نیست وتاریخ آن به دهه هفتاد قرن نوزدهم باز می گردد . در خلال دهه 70-1979 آموزش مراجعان مورد توجه بسیاری از کتابخانه های دانشگاهی قرار می گیرد . وتعدادی رساله دکتری نیز به این موضوع می پردازند .آموزش به مراجعان آنها را قادر می سازد تا از ابزار بازیابی از قبیل فهرست ها ، کتابشناسی ها وچکیده نامه ها بتوانند استفاده کنند .آموزش استفاده از کتابخانه ها مکن است رسمی یا غیر رسمی باشد.گرچه برخی معتقدند آموزش رسمی تاثیر بیشتری بر مراجعان دارد . گروهی نیز معتقدند که آموزش مراجعان اتلاف وقت وامکانات کتابخانه است . آنها عقیده دارند که استفاده کنندگان از کتابخانه اطلاعات می خواهند نه آموزش ،برسی نظرات موافق ومخالف نشان می دهد که لازم است کتابخانه های دانشگاهی از روش های مناسب با مطالعه وتحقیق درباره نظرات ونیازهای جامعه خدمتی خود بپردازند ودر این میان نه تنها مطالعه استفاده کنندگان بالفعل را مورد برسی قرار دهند ،بلکه از نظرات ومسائل استفاده کنندگان بالقوه نیز غافل نباشند تحقیقات نشان داده است که اجرای چنین آموزشی برای دانشجویان دانشگاه ها بدون همکاری نزدیک با اساتید موفق نخواهد بود.
کد نوشتار : 69600