پرستاران باید همواره در حال دیدن آموزش های مستمر باشند. در این خصوص انواع روش های آموزشی وجود دارند که دادن جزوه آموزشی و اطلاع رسانی از طریق سخنرانی از این جمله اند. در این بررسی مقایسه میزان تاثیر این دو نوع آموزش بر روی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال چهارم دانشکده پرستاری و مامایی سنندج صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بود. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای با 42 سوال بود. به منظور بررسی تاثیر آموزش از طریق سخنرانی، ابتدا از واحدهای مورد پژوهش قبل از آموزش، پیش آزمون گرفته و 10 روز بعد پس از آموزش به روش سخنرانی، پس از آزمون از همان واحدهای مورد پژوهش گرفته شد. در رابطه با آموزش به روش جزوه های آموزشی نیز به همین منوال عمل شد. با مقایسه میانگین نمرات کسب شده در دو آزمون، تاثیر آموزش به روش سخنرانی و روش جزوه آموزشی بر میزان آگاهی دانشجویان پرستاری تعیین و سپس با همدیگر مقایسه شدند. نتایج بدست آمده مبین این است که هر دو روش آموزشی به یک اندازه در بالا بردن میزان آگاهی اثر داشته اند. بنابراین دست اندرکاران آموزش پرستاری می توانند در آموزش ماهیت بیماری ها و مراقبت های خاص، بجای روش سخنرانی که وقت گیر است و نیاز به فضای خاصی دارد، از جزوه آموزشی که از معایب مبری است استفاده کنند.
کد نوشتار : 69017