الگوی مصرف بیانگر نوع، شکل، کمیت و کیفیت مصرف توسط یک فرد، خانوار، سازمان یا جامعه است. این الگو تحت تاثیر عوامل مختلفی چون فرهنگ، شرایط جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، امکانات علمی و فناوری و غیره شکل می گیرد. متاسفانه الگوی مصرف در ایران با نارسایی هایی، از قبیل اتلاف زا بودن غیر اقتصادی بودن، وابسته بودن، دارای کیفیت پایین بودن و غیره قابل تشخیص است. یکی از وظایف اساسی مدیریت لجستیک، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و به طور کلی اداره بهینه مصرف است. از این رو، می توان ادعا کرد، الگوی مصرف، هر شکل و وضعیتی که داشته باشد (مثبت یا منفی) نتیجه سیاستگذاری ها، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی مدیران لجستیکی، به طور اخص و مدیران اقتصادی جامعه به طور اعم، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان می باشد. بنابراین، با توجه به مشکلات و نارسایی هایی که در الگوی مصرف کنونی وجود دارد، رسالت و مسئولیت مدیریت لجستیک در این خصوص و به ویژه در بهبود الگوی مصرف، موضوعی نیست که بتوان نادیده انگاشت. در این مقاله سعی بر این است، ضمن آشنایی نظری با الگوی مصرف در ایران، راه های عملی برای دگرگون سازی و بهبود آن پیشنهاد گردد. در این راستا، بر راهبرد استاندارد سازی مصرف، به عنوان یک راه حل عملی که قابل استفاده در بهبود الگوی مصرف خانوارها و سازمان های بزرگ مصرف کننده، نظیر سازمان های نظامی، دانشگاه ها، زندان ها و سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی می باشد، تاکید شده است.
کد نوشتار : 68782