میدان نفتی آب تیمور در 25کیلومتری جنوب باختری اهواز، بین میدانهای سوسنگرد و منصوری قرار دارد.مخزن اصلی دراین میدان ، گروه بنگستان (سازندهای ایلام و سروک)است. سازند آسماری در این میدان با وجود اینکه شامل بخش ماسه سنگی اهواز است، آبخیز بوده و فاقد هیدروکربور می باشد. در مطالعه انجام شده ، مخزن بنگستان میدان آب تیمور بر پایه تغییرات میزان تخلخل و تراکم لایه ها به 9 زون تقسیم گردید که این تقسیم بندی در مطالعات فعلی نیز معتبر می باشد، بدین صورت که سازند ایلام شامل 3 زون و سازند سروک شامل 6 زون است.سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب تیمور از سنگ آهک هایی تشکیل یافته اند که اساسا در یک محیط عمیق دریایی ، محدود و مردابی نهشته شده اند. در این میدان ، دو مخزن جداگانه شناخته شده که مخزن بالایی در سازند ایلام و مخزن پائینی در سازند سروک قرار دارد. هر دو مخزن از نوع مخازن زیراشباع یا فاقد کلاهک گازی بوده و دارای سطوح تماس آب و نفت ، فشار و ترکیب سیالات متفاوت می باشند.
نمایه ها:
اهواز | 
خاصیت | 
مخزن | 
کد نوشتار : 48709