زندگی روستایی در ایران با تحولات بسیار همراه بوده که عمدتا متاثر از کارکردهای جغرافیای طبیعی این سرزمین و نحوه تصمیم گیری زمامداران و سران حکومت وقت- به ویژه مالکان و اربابان روستاها- بوده است. این تاثیر گذاریها سبب ایجاد کارکردهای متفاوت در نواحی روستایی، در مقاطع مختلف زمانی و مکانهای گوناگون گردیده و زمینه ساز ارائه تعاریف گوناگونی از روستا و روستانشینی شده است. بسیاری از این تعاریف، مغایر با ویژگیها و کارکردهای کنونی روستاهای ایران است. شیوه روستا نشینی نیز، با توجه به تحولات مداومی که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی روستایی ایران به وجود آمده است، شکل و حالتی متفاوت با روستا نشینی گذشته به خود گرفته است.
کد نوشتار : 66887