پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سه متغیر گر ایش دینی، عزت نفس و خودکارآمدی در بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر تبریز انجام گرفته است. نتایج نشان داد که بین گرایش دینی و عزت نفس رابطه مثبت معنادار وجود دارد . به این معنا که هر قدر گرایش دینی در دانش آموزان بالا باشد، عزت نفس نیز بالا خواهد بود. رابطه بین گرایش دینی و خودکارآمدی نیز مثبت و معنادار بوده است.بدین معنا که هر قدر گرایش دینی دانش آموزان در سطح بالاتری باشد، میزان خودکارآمدی آنان نیز بالاتر خواهد بود.
کد نوشتار : 48854