با توجه به گسترش روز افزون اختلالات روانی در جوامع امروز که پیامدهای تأسف باری را نیز به دنبال دارد ، این پژوهش و بررسی و مقا یسه سلامت روانی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان های سنندج در سال تحصیلی 78 - 79 می پردازد . برای پاسخ به سوالات پژوهش ، محققان از پرسشنا مه سلامت عمومی 28 - ‏‎QHQ‎‏ برای اندازه گیری سلامت روانی دانش آموزان استفاده کردند و برای مشخصات عمومی آنها، پرسشنامه ای را که خود محقق تهیه کرده بود به کار بردند . این پژوهش بر روی 406 نفر آزمودنی از جامعه آماری دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان سنندج که در سال تحصیلی 78 - 79 مشغول به تحصیل بوده اند صورت گرفته است . این پژوهش ، روش آماری مورد استفاده برای بررسی و مقا یسه میانگین های دو جامعه ( ورزشکار و غیر ورزشکار یا رشته های انفرادی و گروهی ) ، آزمون تی برای برای دو گروه مستقل بود و برای تعین میزان ارتباط بین سلامت روانی و سا بقه ورزشی ، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است . نتایج تحقیق موید آن است که بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در عوامل سلامت روانی شامل « علائم جسمانی » ، «اضطراب و اختلال خواب » ، «کارکرد اجتماعی » و « افسردگی » تفاوت معنی داری وجود دارد (05/ 0> ‏‎P‎‏ ) و در همه این موارد ، برتری با دانش آموزان ورزشکار بوده است ، این دانش آموزان نسبت به دانش آموزان غیر ورزشکار ، وضعیت بهتری داشته اند .
کد نوشتار : 64546