هدف اصلی از اجرای این طرح ( مداخله تغذیه ای از نوع توصیفی ‏‎،‎‏ تحلیلی ) تعیین اثر مداخله آموزش تغذیه بر وضع تغذیه کودکان 48-6 ماهه خانوارهای حاشیه نشین شهر کرمان در منطقه شهید باقدرت جوپاری بود . داده ها در منطقه آزمایش و منطقه شاهد با استفاده از روشهای تکمیل پرسشنامه ، معاینات بالینی تغذیه ای و اندازه گیری های تن سنجی از هر دو جمعیت آزمایش و شاهد در آغاز و پایان مداخله گردآوری گردید . برنامه آموزش بهداشت تغذیه با توجه به یافته های بدست آمده از گردآوری داده های پایه ودر جمعیت آزمایش به مدت 2 سال و نیم اجرا شد . ارزشیابی مداخله در حال انجام پس از 2 سال آموزش مادران با بررسی تغذیه کودکان 35-24 ماهه انجام گرفت . تجزیه و تحلیل داده های پایه نشان داد سو‏‎ء‎‏ تغذیه پروتئین - انرژی یکی از مشکلات عمده تغذیه ای کودکان 48-6 ماهه در هر دو منطقه آزمایش و شاهد بود . میزان آگاهی ، نگرش و کاربست تغذیه ای خوب مادران ناکافی بود و با عوامل اجتماعی - اقتصادی ارتباط داشت . ارزشیابی مداخله در حال اجرا در منطقه آزمایش نشان داد درصد کودکان 35-24 ماهه ای که واپس ماندگی رشد داشتند نسبت به پیش از مداخله کاهش داشت (03/0‏‎<‎‏‏‎p‎‏ ) و وضعیت متغیرهای درآمد سرانه خانوار (0001/0‏‎<‎‏‏‎p‎‏ )، فاصله تولد با کودک قبلی (025/0‏‎<‎‏‏‎p‎‏ )، مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر (01/0‏‎<‎‏‏‎p‎‏ )،سن آغاز خوراکیاری (025/0‏‎<‎‏‏‎p‎‏ ) ،و ترتیب صحیح وارد کردن غذای کمکی (01/0‏‎<‎‏‏‎p‎‏ )، بهبود پیدا کرده بود . بررسی اثر هر متغیر در کنار متغیر های دیگر نشان داد که سواد مادر و آموزش تغذیه مهمترین عوامل ‏‎مو‎‏ثر بر نمایه قد برای سن و وزن هنگام تولد و سواد مادر مهمترین عوامل ‏‎مو‎‏ثر بر نمایه وزن برای قد این کودکان بودند . تجزیه تحلیل نهایی نیز نشان داد که پس از مداخله ، بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت آگاهی مادران و مصرف نوع اولین خوراکیار و سن از شیر مادرگیری کودکان 48-6 ماهه در منطقه آزمایش بوجود آمده است (0001/0‏‎<‎‏‏‎p‎‏ ) ، بنابراین ، با توجه به یافته های بدست آمده می توان گفت که آموزش تغذیه اجرا شده در جمعیت آزمایش توانسته است آگاهی تغذیه ای مادران را افزایش دهد و تا حدودی در بهبود وضع تغذیه و رشد کودکان مورد مطالعه در این منطقه ‏‎مو‎‏ثر باشد .
نمایه ها:
مادر | 
تغذیه | 
کودک | 
کرمان | 
آگاهی | 
کد نوشتار : 64164