این مطالعه بمنظور تعیین حرارت و رطوبت مناسب جهت نگهداری آزمایشگاهی عقرب ها به منظور استحصال بیشتر سم انجام گرفت . بدین جهت تاثیر چهار دامنه دمایی 29-25 ‏‎،‎‏ 34-30 ‏‎،‎‏44-40 درجه سانتی گراد در شرایط رطوبت 60-50 و 70-60 درصد بر بقای سه گونه مهم از عقرب های ایران H.lepturus‏‎,‎‏ M.eupeus وA.crassicauda در شرایط نگهداری آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت . عقربهای هر گونه بصورت تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند . در مورد گونه ‏‎H.lepturus‎‏ هر گروه شامل 18 عقرب و در مورد گونه های M.eupeus وA.crassicauda هرگروه شامل 16 عقرب بود که پس از قرار گرفتن در لانه های مناسب نگهداری انفرادی عقرب ‏‎،‎‏ به قفس های آزمایشگاهی ( مجهز به دستگاههای کنترل کننده دما ، رطوبت و طول روز ) منتقل گردیدند . در طول بررسی بجز دما و رطوبت سایر فاکتورهای محیطی مانند طول روز ، نوع و تغذیه و تناوب آن برای عقربهای موجود در هر قفس ثابت نگهداشته شد . نتایج این مطالعه نشان داد که تلفات سه گونه عقرب بررسی شده ، در شرایط رطوبت ثابت با افزایش دما و در هر دامنه دمایی با کاهش رطوبت نسبی افزایش می یابد . عقربهای ‏‎H.lepturus‎‏ در دمای 29-25 درجه سانتی گراد و رطوبت 70-60 درصد و گونه های M.eupeus وA.crassicauda در دامنه دمای 29-25 و 34-30 درجه سانتی گراد ( و در دو شرایط رطوبتی مورد بررسی ) حداقل تلفات را داشته اند . بنظر می رسد شرایط حرارت و رطوبت فوق ( در مقایسه با سایر شرایط بررسی شده ) ، جهت نگهداری این سه گونه عقرب در آزمایشگاه که به منظورهای مختلف مانند انجام مطالعات زیستی ، تست حساسیت ، تکثیر ، استحصال بهینه سم از عقربها و غیره می گیرد ، مناسب باشد .
نمایه ها:
عقرب | 
حرارت | 
رطوبت | 
دما | 
بقاء | 
کد نوشتار : 64163