در این مطالعه از واکنش زنجیره ای پلی مراز ‏‎(PCR)‎‏ در تشخیص لیشمانیوز جلدی به وسیله آغازگرهای اختصاصی بر روی ‏‎DNA‎‏ به دست آمده از بلوک های پارافینی نمونه های پوستی بیوپسی شده استفاده گردید. با این روش قسمتی از DNA کینتوپلاستی که حاوی 120 جفت باز می باشد تکثیر داده می شود و به وسیله الکتروفورزیس وجود DNA انگل بررسی می گردد. در تمام 32 بیماری که از نظر بالینی مشکوک به لیشمانیوز جلدی بوده و در بررسی میکروسکوپی جسم لیشمن مشاهده شده بود ‏‎PCR‎‏ مثبت گردید و از 29 بیماری که از نظر بالینی مشکوک به لیشمانیوز جلدی بوده اما در بررسی میکروسکوپی جسم لیشمن مشاهده نگردیده بود ‏‎PCR‎‏ در 24 مورد (7/82%) مثبت گردید. ‏‎PCR‎‏ بر روی 10 بیماری که از نظر بالینی و یافته های هیستومورفولوژیکی بیماریهای پوستی دیگری غیر از لیشمانیاز پس مطرح بوده است و مشکوک به لیشمانیوز جلدی نبوده اند، در تمام موارد منفی بود. حساسیت تست ‏‎(PCR)‎‏ در تشخیص 61 بیماری که از نظر بالینی مشکوک به بیماری لیشمانیوز جلدی بوده اند 8/91% بود در صورتیکه تشخیص به وسیله یافته های هیستومورفولوژیکی حساسیتی معادل 6/51 درصد داشت. این یافته ها نشان دهنده این است که ‏‎(PCR)‎‏ بر روی DNA به دست آمده از بلوک های پارافینی نمونه های پوستی بیوپسی شده یک روش ارزشمند در تشخیص لیشمانیوز جلدی، مخصوصا در مواردی که جسم لیشمن مشاهده نمی شود می باشد.
کد نوشتار : 62510