هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در تصمیم گیریهای مدیریتی در سال تحصیلی 81-80 بر روی 115 نفر از کل 461 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز بوده است.
کد نوشتار : 48565