تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت و روانشناسی موضوعی است که مورد تحقیق قرار گرفته است و سعی شده که تا حد امکان ابعاد مختلف تربیت کودک به صورت سنجش و مقایسه از دیدگاه روانشناسی و اسلامی مورد پژوهش قرار گیرد.
نمایه ها:
قرآن | 
کودک | 
سنت | 
کد نوشتار : 49451