به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین عبوری بر روی عملکرد و خصوصیات پشم گوسفند، از 20راس گوسفند نژاد سنجابی با وزن 34/1+- 3/28 کیلوگرم و سن 6 ماهه و به مدت 100روز استفاده شد. جیره غذایی پایه شامل یونجه، جو، سبوس ، کنجاله تخم پنبه و کاه غنی شده بوده که براساس احتیاجات غذایی گوسفندان پرواری از جداول استاندارد ‏‎AFRC‎‏(1995) متعادل گردید.
نمایه ها:
پشم | 
کد نوشتار : 48887