فرایند پژوهش یکی از راههایی ست که ازطریق آن کودکان می توانند کتابخانه مدرسه را به عنوان مکانی برای رشد و اکتشاف تجربه کنند. برای آنکه دانش آموزان این تجربه ها را از طریق فرایند پژوهش کسب کنند ، معلمان و کتابداران لازم است راهنمایی آموزشی فراهم آورند که از نظر عاطفی و شناختی روشن باشد. ضروری است کتابداران و معلمان درک عمیقی از اینکه فراگیران چگونه فرایند پژوهش را تجربه می کنند و چگونه یاد گیری از طریق پژوهش به آسانی صورت می پذیرد داشته باشند. طی دو دهه گذشته ، الگوها ی فرایند آموزش استفاده از کتابخانه در بسیاری از کشورها ایجاد شده است از جمله بریتانیا ، ایالات متحده ، استرالیا و کانادا. این الگوهای مبتنی بر فرایند آموزش استفاده از کتابخانه ، این نظریه را تایید می کند که پژوهش کتابخانه ای فرصتی ست برای دانش آموزان تا اکتشاف و رشد فردی را تجربه کنند . به هر حال ، اجرای موثر چنین الگوهایی بستگی به درک معلمان و کتابداران از این مطلب دارد که سطح تمیز و قدرت تشخیص دانش آموزان باهم تفاوت دارد ، اینکه دانش آموزان فراگیران فعالی هستند که دانش خود را در فرایند استفاده از اطلاعات می سازند، اینکه دانش آموزان ، دگرگونی و تغییرات در احساسات و افکارشان را در جریان استفاده از اطلاعات تجربه می کنند . این مسئله از طریق تحلیل یک الگوی کانادایی فرآیند پژوهش به نام تمرکز بر الگو پژوهشی آلبرتا با استفاده از پژوهشی مرتبط با اجرای الگو مدل و الگوهای مشابه در مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ها مطرح شده است .
نمایه ها:
پژوهش | 
آموزش | 
کد نوشتار : 103828