هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی برای مدیران سطوح عالی ، میانی و عملیاتی سازمان تربیت بدنی کشور می باشد.
کد نوشتار : 42344