در بخش اول تاریخچه روش رهایی پویا به طور کامل شرح داده شد. در این بخش فرمول‌بندی روش رهایی پویا که استفاده از این روش را حل معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی بیان می‌کند شرح داده می‌شود. این روش همزمان با روش تفاضل محدود به کار می‌رود. همانطور که انتظار می‌رود این روش روی معادلات تعادل اعمال می‌شود و سپس معادلات با استفاده از روش تفاضل محدود حل می‌شوند. روش مذکور در حل مسائل استاتیکی، دینامیکی خطی و غیرخطی از نظر هندسی و مواد، انتقال حرارت ، سیالات و غیره به کار رفته است . در این بخش ابتدا مساله تیر نامعین تحت اثر بار گسترده یکنواخت حل می‌شود و سپس از روش رهایی پویا در حل مساله ورق تحت اثر فشار یکنواخت و شرایط مرزی لولا و گیردار استفاده می‌شود. روش تعیین ضرایب چگالی به طور خودکار نیز در بخش دیگری از این مقاله شرح داده می‌شود. در پایان نتایج به دست آمده از حل مساله تیر و ورق نشان داده می‌شود.
کد نوشتار : 56599