ایجاد و توسعه حافظه اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف سماپل در چارچوب سازمان لجستیک مطرح می‌باشد. طراحی و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی اقلام و تعریف روابط بهینه بین عناصر اطلاعاتی اقلام می‌تواند در این مسیر مهمترین نقش را ایفا نمیاد. بازیابی اطلاعات ذخیره شده در پایگاه‌های سماپل و نحوه رسیدن به اطلاعات مورد نیاز کاربر، فرآیند قابل توجهی است که در جامعیت آن در عین سهولت کار، همیشه مد نظر طراحان بوده و هست .
کد نوشتار : 54702