امروزه نقش اطلاعات و سیستم سازی برای صاحبنظران و متخصصین علم مدیریت و سازماندهی تشکیلات اجرایی ، واضح و روشن است . سیستمهای آموزشی به ویژه در سطوح دانشگاهی از جایگاهی رفیع بر مسئولیت برخوردار هستند و لذا همت گماشتن برای ایجاد شرایط مطلوب در محیطی که برنامه علمی ، عملی و اجرایی کشور را بر عهده خواهد داشت ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . تحقیق حاضر به ارائه یک سیستم جامع آموزشی برای دانشگاه تربیت مدرس می پردازد.
کد نوشتار : 42478