در تحقیق حاضر، رمان ماجراهای هاکلبری فین به عنوان نمونه ای از یک رمان چند آوایی براساس تئوریهای رمان باختین انتخاب شده است. دراینجا سعی شده است تا نشان داده شود که مارک تواین با ایجاد دو دنیای تک آوایی . چند آوایی در این رمان از آن یک رمان چند آوایی می سازد که براساس منطق مکالمه باختین است . دنیای تک آوایی در این رمان به صورت عالم کبیر است که در جامعه آمریکا نمود می یابد و دنیایی است که اصول اجتماعی و اخلاقیش براساس مبانی نظیر برده داری ، استعمار دیگران ، ریا و تظاهر ، انکار فردیت دیگران ، سودجویی به نفع خویشتن و فساد اجتماعی برپا شده است . دنیای چندآوایی در این رمان به صورت عالم صغیر است که دنیای کوچک قایق نمود می یابد که براساس روابط اجتماعی ، تعامل ، تبادل ، دموکراسی ، به رسمیت شناختن فردیت دیگران و مکالمه برپا شده است.
کد نوشتار : 42609