سوالاتی که دراین پایان نامه بدان پاسخ داده می شود چنین است : 1 - میزان گرایش به هویت قومی در بین جوانان ترک چقدر است ؟ 2- میزان گرایش به هویت ملی در بین جوانان ترک چقدر است ؟ 3 - آیا بین میزان هویت قومی و میزان هویت ملی جوانان رابطه ای وجود دارد؟
نمایه ها:
جوان | 
تبریز | 
کد نوشتار : 42287