هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کازرون نسبت به اثربخشی عملکرد انجمن اولیا و مربیان می باشد . جامعه آماری کلیه اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کازرون بوده است .
کد نوشتار : 42076