تحقیق حاضر دو هدف عمده در بردارد. از طرفی سعی دارد پرسشنامه فارسی تکانشی بر گرفته از پرسشنامه تکانشی آیزنک را در ایران نرم و استاندارد کند و از طرف دیگر سعی دارد ارتباط بین سبک شناختی تکانشی / تعمقی ، سن و جنسیت ئ تاثیر تعاملی آنها بر عملکرد زبان آموزان در آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس را بررسی نماید جهت دستیابی به هدف اول ، پس از طی مراحل استاندارد سازی پرسشنامه فارسی تکانشی ، اطلاعات بدست آمده از پاسخ تعداد عظیمی از زبان آموزان به پرسشنامه مذکور به دو روش محور اصلی عامل ‏‎(Principal Axis Factoring)‎‏ و بیشترین درستنمایی ‏‎(Maximum Liklihood)‎‏ تحلیل عامل شدند. تحلیل عامل به منظور بررسی روایی سازه ای پرسشنامه انجام شده است . برای دستیابی به هدف دوم که در واقع هدف اصلی تحقیق است ، آزمودنی ها به سه گروه با میزان تکانشی بالا، متوسط و پائین تقسیم شدند تا به ارتباط بین این سبک شناختی و عملکرد آزمودنی ها در آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس پی ببریم. همچنین نقش جنسیت و سن به عنوان دو متغیر مستقل دیگر و تاثیر تعاملی متغیرهای مستقل با یکدیگر در عملکرد آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سبک شناختی تکانشی تعمقی و جنسیت بعنوان دو عامل تعیین کننده در عملکرد آزمودنی ها تاثیر گذار می باشد اما عامل سن و تاثیر تعاملی متغیرهای مستقل تاثیرگذار نبودند. یافته های تحقیق ، از نظر کاربرد آنها در روش تدریس زبان ، و تهیه و تدوین مواد درسی مورد بحث قرار گرفته است .
کد نوشتار : 41440