در دو شمارهء قبل، ویژگی‌ها و مفاهیم مختلف حاکم بر سازمان، مفهوم لجستیک و نقش و جایگاه آن در سازمان به طور مبسوط توضیح داده شد. همچنین به چرخه عمر سازمان و محصولات و نقش لجستیک در این چرخه عمر اشاره گردید و به طور کلی نقش لجستیک در سازمان‌های نظامی و غیرنظامی و نقاط مشترک و اختلاف آن دو مورد بررسی قرار گرفت . در این شماره شناخت مفهومی و عملی لجستیک و شناخت سیستمی، علمی و فنی آن و اجزاء هر کدام مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مدیریت ، مهندسی و عملیات لجستیک تعریف و تبیین می‌شود.
کد نوشتار : 49952