پس از بررسی مفاهیم اساسی اطلاعات و مطالعه وجوه افتراق بین سیستمهای مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعات مدیریت در قسمت قبل، در این قسمت سعی شده تا موضوع اطلاعات و جوانب آن که پایه اساسی نظامهای حاکم بر سازمانهاست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سیر پیشرفت و اهمیت اطلاعات در چارچوب فضاهای کاری از جمله مواردی هستند که باید به شکلی اصولی و نظام‌گرا بررسی گردند. تاریخچه علم اطلاعات و تسهیلات مکانیزهء کسب ، پردازش و انتقال اطلاعات در این قسمت تشریح می‌شود. این مطالب به دلیل موضوعیت ، به عنوان مفاهیم پیش نیاز درک قابلیتهای تسهیلات سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک (سماپل) فرض می‌گردند.
کد نوشتار : 49311