در باره ارتباط پاسخ ایمنی با محافظت در برابر سرخک اطلاعات محدودی وجود دارد . بررسی نقش ایمنی سلولی در سرخک و بعد از واکسیناسیون سرخک در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . اگر چه تستهای سرولوژی در مطالعه اپیدمیولوژی سرخک مفید هستند و تیترهای بالای آنتی بادی شاخص خوبی برای محافظت می باشند، وجود پاسخ ایمنی همورال به ویروس واکسن ممکن است چندان لازم نباشد.
کد نوشتار : 38525