این مقاله به بررسی خلاقیت و نوآوری، و عوامل موثر بر توسعه موفق آنها می‌پردازد. فرآیند خلاقیت شامل پنج مرحله متوالی و مجزا، به شرح زیر، می‌باشد: نگاه اول، آمادگی، رشد غیرمحسوس ، کشف ، و بررسی و آزمایش . موفقیت هر فرآیند خلاقیت تا حد زیادی به شخصیت فرد بستگی دارد و نقش یک محیط محرک نیز بسیار مهم تلقی شده است . چندین روش برای تولید ایده وجود دارد ولی تکنیک "توفان مغزی" در میان آنها از همه شناخته‌شده‌تر است و کاربردی وسیع دارد. موثر بودن روش "طوفان مغزی" را به ارزش "واکنش زنجیره‌ای" نسبت داده‌اند. ایده‌های خلاق قبل از ثبت شدن در ذهن، تحت یک فرآیند ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند. آگاهی از فرآیند خلاقیت و مشارکت واقعی در حل یک مسئله خلاقیت می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا قوه خلاقیت و نوآوری خود را توسعه دهند. عقیده عمومی بر این است که آموزش می‌تواند به دانشجویان در رشد و تقویت خلاقیتشان کمک کند. توجه اساتید به علائم خلاقیت در دانشجویان و حمایت از آن می‌تواند به توسعه خلاقیت کمک نماید. برای دستیابی به آموزش‌هایی جهت بهبود خلاقیت و نوآوری، باید زمینه‌هایی را که در آنها فرصت‌هایی برای پرورش عادات خلاق موجود است ، شناسایی نمود و تا سر حد امکان دانشجویان را به "تفکر واگرا" تشویق نمود.
نمایه ها:
کد نوشتار : 49776