در این مقاله ضمن بررسی موضوع رطوبت و میزان صحیح آن در محیط داخل ساختمان، این موارد را نیز مورد بحث قرار می‌دهیم: رطوبت چیست ؟ چگونه روی زندگی و چیزهای با ارزش ما تاثیر می‌گذارد؟ چگونه می‌توان سطح رطوبت محیط را تحت کنترل درآورد؟ جهت افزودن به رطوبت محیط داخل ساختمان در فصل زمستان چه گزینه‌هایی را در مقابل داریم؟
کد نوشتار : 49035