امروزه یکی از مزیتهای نسبی مهم و اساسی سازمانها در محیط رقابتی و نامطمئن عامل مدیریت آنهاست . با توجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیر به چشم می خورد بدون شک اعمال مدیریت اثربخش و کارا ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و استراتژی های خود می باشد . در این میان یکی از مولفه ها و شاخصهای مهم مدیریت اثربخش و کارا داشتن مدیران با مهارتهای مدیریتی بالا وبکارگیری آنها در موقعیتها و جایگاههای مختلف سازمانی می باشد . تحقیق حاضر یک مطالعه میدانی است که تحت عنوان بررسی تطبیقی مدل ‏‎Topsis, AHP‎‏ در اندازه گیری مهارتهای فنی ، ادراکی ، انسانی مدیران انجام گرفته است . این تحقیق بصورت مطالعه موردی در امور خطوط لوله شمال و شمالغرب شرکت ملی گاز ایران واقع در شهرستان تبریز صورت گرفته و شایان ذکر است که در این تحقیق مبنا و اساس متکی بر نظریه مهارتهای سه گانه رابرت ال کاتز می باشد.
کد نوشتار : 32641