در این مطالعه سعی گردید کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانه (TCC) توسط غربالگری سلول‌شناسی ادرار در افراد بالای 60 سال ساکن روستاهای اصلی خانه‌های بهداشت شهرستان ارومیه تشخیص و میزان شیوع آن تعیین شود. در این طرح نمونه‌های نوبت دوم ادرار صبحگاهی توسط کارورزان خانه‌های بهداشت از افراد گرفته می‌شد و همزمان با آن پرسشنامه‌هایی در ارتباط با سن، وضعیت شغلی، مصرف سیگار و ناراحتیهای ادراری و غیره... تکمیل می‌گردید. مطالعه میکروسکوپی بر روی 5575 نمونه، 4 مورد مثبت کشف شد که 3تای آنها توسط بیوپسی تایید گردید و نیز از 9 مورد مشکوک در سلول‌شناسی یک مورد مثبت توسط بیوپسی اثبات شد. پاتولوژی موارد سیتولوژی مثبت ، TCC گرید III و پاتولوژی موارد سیتولوژی مشکوک ، TCC گرید II در طبقه‌بندی Ash بوده است . بنابراین، 75 درصد موارد مثبت سیتولوژی و 11 درصد موارد سیتولوژی مشکوک با بیوپسی تایید گردید. در این تحقیق شیوع TCC در افراد بالای 60 سال روستاهای اصلی خانه‌های بهداشت شهرستان ارومیه 71 نفر به ازای هر صد هزار نفر تعیین گردید. از طرفی مشخص شده که سیتولوژی ادرار در تشخیص TCC گریدهای بالا بسیار می‌تواند کمک کننده باشد ولی در TCC گرید پایین قدرت تشخیصی کمتری خواهد داشت .
کد نوشتار : 48059