پیشنهاد خصوصی سازی صنعت برق انگلستان (ESI) برای اولین بار در گزارش رسمی دولت ، در فوریه 1988 مطرح شد و به دنبال آن شرکتهای انتقال و توزیع نیرو در انگلستان در ولز در سال 1991 و در اسکاتلند در ژوئن 1991 به بخش خصوصی واگذار شد. عملکرد این صنعت طی سالهای خصوصی سازی (1988 تا 1991) بیانگر این است که سطح تعرفه‌های برق در هر دو بخش خانگی و صنعتی بر خلاف پیش بینی‌های اولیه، سیرصعودی داشته و این خصوصی سازی نفع چندانی برای مشترکان خانگی و مشترکان کوچک وبسیار بزرگ صنعتی نداشته است و موقعیت آنان را از حیث مسائل توزع در آمد تضعیف کرده است .
کد نوشتار : 45946